Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztatás a Nemesbikki Család – és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátásokról és tevékenységéről

A család - és gyermekjóléti szolgáltatás tartalma és feltételei
A Család - és gyermekjóléti szolgálat egyének és családok számára, valamint a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.
- A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez

- Családsegítő szolgáltatás: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A Család – és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szolgáltatás elemeinek tartalma
 tájékoztatás a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító ellátásokról, és a támogatásokhoz való hozzájutás segítése
 családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, segítő beszélgetések,
 hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
 A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása
 családlátogatások (alapellátásban havi 3 alkalommal)
 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek illetve család problémáinak rendezését a jelentkező működési zavarok ellensúlyozását
 a családsegítő munkatárs kezdeményezi szükség esetén egyéb gyermekvédelmi ellátások igénylését, szociális alapellátások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét
 tájékoztatást nyújt a területileg illetékes család-és gyermekjóléti központ szolgáltatásairól, szükség esetén kezdeményezi ezek igénybevételét
 veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet
 felméri a gyermek veszélyeztetettségének mértékét
 szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez /védelembevétel stb./
 együttműködik a család és gyermekjóléti központ esetmenedzserével
 felkérésre környezettanulmányt készít
 veszélyeztetettség esetén kitölti a szükséges gyermekvédelmi adatlapokat
 a szociális törvény alapján vezeti, az intézményi nyilvántartást használja a számára kötelező nyilvántartásokat:
a., A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet által meghatározott „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer.
b., A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet által meghatározott, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásának adatai alapján, egységes adatbázis.
 Az intézmény nyilvántartást vezet a Gyvt. 139. §-a és az Szt. 20. §-a által meghatározott adatokról.

A Családsegítő munkatárs neve: Kurovics János Andrásné
Elérhetőségei:
Telefon: 06 20 324-41-92, Email cím: bikkgyermekjoleti@gmail.com

A szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: Hejőszalonta Polgármesteri Hivatal: 8:30-12:30
Kedd: Nemesbikk Könyvtár 12:00 – 16:00
Szerda: Hejőszalonta Polgármesteri Hivatal 8:00-12:00
Csütörtök: Nemesbikk Könyvtár 8:30- 10:30 Szakáld Polgármesteri Hivatal 13:00-15:00
Péntek: Nemesbikk Könyvtár 8:00-12:00
Ügyfélfogadási időn túl, csak sürgős esetben előre egyeztetett időpontban van lehetőség ügyfélfogadásra munkaidőben.
Munkaidő: Hétfő-péntek 8:00-16:00 Ebédidő: 12:00-12:20
A járványhelyzet ideje alatt, csak kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadom az ügyfelet!
Munkaidőn kívül krízis helyzetben, mely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait érinti a Tiszaújvárosi Család - és Gyermekjóléti Központ által működtetett ügyeletet kell hívni!

Telefonszám:06-70 199-2025
Hétfőtől péntekig 16:00 –tól másnap reggel 8:00 óráig
Szombat –Vasárnap és munkaszüneti napokon 0 – 24:00 óráig


A családsegítő, amennyiben a segítségnyújtás megoldható az első találkozáskor a következő segítséget tudja nyújtani a vonatkozó jogszabályok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében.
• Információnyújtás
• Időpontfoglalás hivatalos ügyek intézéséhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz való eléréshez
• Tájékoztatás és információ az üggyel kapcsolatos illetékes szervezethez, hivatallal való kapcsolatfelvételhez
• Kérelmek, egyéb a szolgálat illetékességéhez kapcsolódó hivatalos iratok, levelek megírása, a kapott iratok értelmezése (Család-és Gyermekjóléti Központ, Gyámhivatal, Önkormányzatok, Munkaügyi Szervek, stb.)
• Ezen kívül minden olyan segítségnyújtás, amit a szolgálat családsegítője egy interjúval lezárhatónak ítél meg és a jogszabályokban biztosított hatáskörébe tartozik.

Kurovics János Andrásné
családsegítő

© 2012-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.